Antuka

Antuka CS 1

Ide o bežnú štandardnú antuku, ktorá je vhodná pre jarnú údržbu povrchov športovísk (tenisových dvorcov, atletických dráh, volejbalových dvorcov atď.) a pre opravy, pri ktorých sa odstraňuje len časť starej antuky. Je dostatočne jemná (všetka antuka je preosiata cez sýto 2 mm), takže nehrozí neriadený sklz tenisky po povrchu dvorca. Podiel zŕn pod 0,05mm je do 25% a podiel zŕn pod 0,5mm je do 70%.

Charakterizuje ju oproti antuke CP 05 nižší obsah prachového podielu (menej špiní ponožky). Doplnením tejto antuky na starý povrch športoviska, kde sa už antuka hraním a poveternostnými vplyvmi čiastočne rozpadla, vracia povrchu pôvodnú kvalitu, vrátane riadeného sklzu po povrchu.

Neodporúča sa ale, používať ju vo väčších vrstvách ako 5 mm.

Antuka CP 05

Jedná sa o veľmi jemnú (prachovú) antuku s obsahom viac ako 25% podielu zŕn pod 0,05 mm a viac ako 70% podielu zŕn pod 0,5 mm. Je obzvlášť vhodná pre výstavbu úplne nových povrchov športovísk (tenisových dvorcov, atletických dráh, volejbalových dvorcov atď.) a na ich generálne opravy, pri ktorých sa odstraňuje stará antuka. Aj vo väčších vrstvách ako 5mm, tvorí kompaktný povrch.

Nie je veľmi vhodná pre bežnú údržbu starších povrchov športovísk, kde vplyvom hrania poveternostnými vplyvmi už došlo k rozpadu a zjemneniu zŕn pôvodnej antuky.

Antuka CN 4

Ide o zostatok na site (nadrozmerné zrná) z preosievania hrubej antuky po prvom mletí. V antuke CN 4 je maximálne 5% podielu pod 2 mm a minimálne 80% podielu pod 4 mm. Používa sa pre vysypávanie ciest v parkoch, odľahčenie substrátu pre kaktusy, ďalej ako podstielka pre domáce zvieratá (holuby, morčatá) a podobne.

 

Výroba

vyrobaVýroba sa realizuje v Kostelci nad Orlicí, Česká republika. Antuka sa vyrába rozomletím zlomkov, alebo celých výrobkov z pálenej hliny na definovanú zrnitosť. K tomu sa používajú dve mlecie linky. Na prvej mlecej linke sa čisté zlomky z tehly a pálenej strešnej krytiny najskôr rozdrvia na čelusťovom drviči na veľkosť do 80 mm a uložia do veľkopriestorového sila. Z neho sa potom cez  vibračný žľab dávkujú do kladivkového mlyna, v ktorom sa drvina rozomelie  na netriedenú hrubú antuku. Triedením na sitách z nej získame antuku CS 1 a CN 4. Na druhej mlecej linke sa vyrába ďalším mletím hrubej antuky – antuka CP 05.

Všetky druhy antuky sa potom, na špeciálnom zariadení, plnia do tkaných vriec kašírovaných polyetylénom. Vrecia s antukou, každé o hmotnosti 33,4 kg,  sa ukladajú na palety 120 x 80 cm, vždy 30 vriec na jednu, čo je spolu jedna tona. Vrecia sa k palete fixujú ovinovanciou a zmraštiteľnou fóliou, alebo tepelne zmraštiteľnou fóliou.

 

Kvalita

Dodržanie rovnakej kvality antuky je prvoradým cieľom výrobcu. Preto sa neustále snaží, počas celého výrobného procesu, o splnenie všetkých predpokladov pre dodržanie konštantnej kvality všetkých výrobkov. Z pohľadu úžitkových vlastností antuky je rozhodujúca zrnitosť a z estetického hľadiska je dôležitá jej rovnaká farba.

  • Na premiešanie črepín z tehly a pálených škridiel, sa dbá už pri ich uskladnení
  • k premiešaniu vstupnej suroviny dochádza aj pri drvení a uskladnení drviny do veľkopriestorového sila
  • k ďalšiemu premiešaniu dôjde pri uložení antuky do skladu a k poslednému pri nakladaní do podávača linky na vreckovanie antuky
  • týmto niekoľkonásobným premiešaním, počas výroby, je zaručená ako rovnaká zrnitosť tak konštantná farebnosť celej dodávky
  • všetky opotrebiteľné časti výrobného zariadenia majú veľký vplyv na krivku zrnitosti (mlecie kladiva, mlecie dosky, rošty a sita), preto sa pravidelne kontrolujú a včas menia
  • pod stálou kontrolou je i vlhkosť mletej antuky a jej zrnitosť
  • kvalita každého druhu antuky je u výrobcu predpísaná jeho vlastnými, podnikovými normami.

 

Prehlásenie o zhode

podľa zákona č. 22/1997 a § 11 nariadenia vlády č. 178/1997 Sb.

Výrobca:
CIVAS, s.r.o.
Hálkova 262
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO 25281810
DIČ CZ25281810

Prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že výrobky:

Antuka CS 1 – určená k údržbe a opravám povrchov športovísk  
Antuka CP 05 – určená k výstavbe športových povrchov 
Antuka CN 4 – určená na parkové cesty a substráty pre záhradkárov

Spĺňajú základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 178/1997 Sb. konkretizované vlastnými podnikovými normami PNG 722657/1.1, PNG 722657/2 a PNG 722657/4 a sú za podmienok hore určeného použitia bezpečné.

Výrobca CIVAS s.r.o. prijal opatrenia a vlastné dokumentované postupy kontrol, ktorými zabezpečuje zhodu výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

Posúdenie zhody bolo prevedené podľa §8 (posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom) nariadenie vlády č. 178/1997 Sb. s použitím nasledujúcich dokladov:

  1. Protokoly o skúškach zrnitosti z období od 13.3.2001 do 15.11.2006 a posúdenie zhody s podnikovými normami.
  2. Výsledky merania hmotnostnej aktivity Ra-226, K-40 a Th-228 v základnom materiály z 21.4.05, 10.5.05, 17.5.05 a 24.5.05 prevedené Akreditovaným skúšobným laboratóriom pri Centre Stavebného inžinierstva, a.s. Pražská 16, Praha 10.

V Kostolci nad Orlici 10.1.2007

Ing. Jiří Tamáš
konateľ spoločnosti CIVAS, s.r.o.

Podnikové normy:

Podniková norma - antuka CS1 Podniková norma – antuka CS1 (107.2 KB)
Podniková norma - antuka CP 05 Podniková norma – antuka CP 05 (106.4 KB)
Podniková norma - antuka CT2 Podniková norma – antuka CT2 (105.4 KB)
Podniková norma - antuka CN4 Podniková norma – antuka CN4 (105.6 KB)